Shopping Cart 0 items - $0.00 0

Ochrana osobných údajov

Ochrana a spracovanie osobných údajov

1.
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Kupujúceho výlučne za účelom,
vzájomného kontaktovania (vybavenia žiadostí a dotazov), spracúvania
Cookies (vrátane Google Analytics).

2.
Prevádzkovateľ vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s
dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane
osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich
nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si
nebude vynucovať, je založený výlučne na dobrovoľnosti Kupujúceho.

3.
Užívateľ udeľuje prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním podľa bodu 1.
na obdobie najviac 10 rokov, s výnimkou pre účely registrácie, kde
Kupujúci udeľuje súhlas po dobu užívania užívateľského účtu, po tom
maximálne po dobu 5 rokov a súhlas s odberom noviniek, kde Kupujúci
udeľuje súhlas po dobu 5 rokov. Súhlas so spracovaním osobných údajov
môže Kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou, emailom. Po obdržaní
odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov zabezpečí
Prevádzkovateľ blokovanie a likvidáciu osobných údajov, ktoré boli
predmetom spracúvania bez zbytočného odkladu.

5.
Prevádzkovateľ neposkytuje, nezverejňuje, nesprístupňuje osobné údaje
Kupujúceho žiadnym iným subjektom, s výnimko Google (Cookies – Google
Analytics, IP Adresa), prevádzkovateľovi webhostingu. Na našej
webstránke máme odkazujeme na produkty tretích strán. Webstránky týchto
tretích strán majú vlastné podmienky spracovania osobných údajov a sú
nezávislé od našich.

6.
Kupujúci môže požiadať o zmenu, opravu, obmedzenie spracovania,
likvidáciu, výmaz alebo informácie o svojich osobných údajov alebo môže
podať námietku proti spracúvaniu písomne alebo elektronickou poštou na
adrese info@shopcentrum.sk.

7. Internetový obchod využíva súbory cookies na:

Google Analytics

Čo
najlepšie prispôsobenie našich stránok požiadavkám Kupujúceho vďaka
sledovaniu návštevnosti, pohybu po stránkach a využitých funkciách.

Meranie výkonu servera a hostingu webstránky.

Prevádzkovateľ webu

  • Super Lead s. r. o.
  • Petržalská 1639/8
  • Kežmarok 060 01
  • Email: info@shopcentrum.sk
  • IČO: 52 527 743
  • DIČ: 2121052219

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 26.01.2020